KD SVENSKA ORGANISATIONENS VÅRMÖTE DEN 28.04.2018

Hej på er alla!

 

Nu har ni möjlighet att delta i KDS vårmöte i Nykarleby, Juthbacka restaurang, Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby.

 

KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n

Kristdemokraternas Svenska Organisation r.f.

 

MÖTESKALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA

VÅRMÖTE

 

TID:            Lördagen den 28:nde april 2018, kl. 13. – 15.00

PLATS:     Juthbacka,  hotell och restaurang, Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby

Medlemmarna i Kristdemokraternas svensk- och tvåspråkiga lokalavdelningar är välkomna att delta i  Kristdemokraternas Svenska Organisationens vårmöte i Nykarleby.

På mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden även höstens landskapsval 2018 och inkommande riksdagsval våren 2019. Riksdagsledamot Peter Östman håller en politisk översikt.

Före mötet finns tillgång till kaffeservering

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 • 1        Mötet öppnas

 

 • 2        Konstaterande av mötesdeltagare samt att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

 

 • 3        Val av ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt

                     rösträknare.

 

 • 4         Svenska organisationens verksamhetsberättelse och beslut om godkännande av den.

 

 • 5         Svenska Organisationens bokslut och utlåtande om räkenskaperna och  förvaltningen                     samt beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de                                   redovisningsskyldiga.

 

 •             Presentation av bokslutet
 •             Hörande av verksamhetsgranskarnas utlåtande
 •             Beviljande av ansvarsfrihet

 

         

 • 6       Beslut om övriga ärenden i möteskallelsen.         

       

 •           Politisk översikt
 •           Analys och diskussion gällande landskapsvalet hösten 2018
 •           Diskussion om inkommande riksdagsval våren 2019
 •           Beslut om resolution från vårmötet

 

 • 7        Mötet avslutas

 

                    Enligt uppdrag

 

                   Katarina Östman

                   Sekreterare, KDS

                   Telefon: 040 5385187

 

Mainokset

”Det färska medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”

Hej!

Det färska medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”. Det nya medborgarinitiativet kräver att riksdagen och regeringen jobbar för att grunda en ny tjänst med en ombudsman för de äldre i Finland. Initiativtagare, KD:s första viceordförande och KD:s kvinnoorganisationens ordförande Tiina Tuomela berättar att de senaste tidens nyheter om äldre som lämnats åt sitt öde, väckte gnistan i henne. Andra initiativtagare som har varit involverade är KD:s kvinnoorganisationens verksamhetsledare Katri Fältberg samt viceordförande Riitta Kuismanen.

Ø  Initiativet kan lätt undertecknas med hjälp av dina personliga bankkoder på adressen, i tjänsten för medborgarinitiativ:https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/3086

 Du kan också hämta och printa ut initiativet från webbsidan: http://www.kd.fi/osallistu/kansalaisaloite-vanhusasiainvaltuutettu-suomeen/Printa också ut några exemplar för olika KD-tillfällen, som på torgmöten, marknader och andra möten för att få insamlat så många namn som möjligt för initiativet. Pappersformatet bör innehålla handskriven underskrift och den returneras per post till Finlands Kristdemokrater, Tiina Tuomela, Karelaregatan 2 A 7 vån. 00520 Helsingfors

Ø  OBS! Initiativets rubrik bör vara på finska: Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen, detta gäller även svenskspråkiga blanketter.

Du kan läsa mera angående medborgarinitiativet på finska i KD-tidningen på adressen: http://www.kdlehti.fi/2018/03/24/tuore-kansalaisaloite-hatahuuto-vanhusten-oikeuksien-puolesta/

Välkommen med på alla våra kommande tillfällen, som du hittar på sidan: www.kd.fi/tapahtumat. Nu på våren ordnas kretsarnas vårmöte. Dessutom firar vi KD:s 60-åriga jubileumsår och ordnar även tillfällen inför landskapsvalet.

Trevlig fortsättning på våren önskar

Mikko Rekimies

Organisationschef /  KD (Krisdemokrater)

tel: 044 552 5030

mikko.rekimies@kd.fi

www.kd.fi

KD:s riksdagsgrupp ledig anslår en tjänst som assistent

På grund av personalförändringar kommer den kristdemokratiska parlamentariska gruppen att avlöna en ny medarbetare som assistent även för gruppens gemensamma verksamhet. Arbetstagarens huvuduppgift är att assistera KD:s ledamöter i statens aktiviteter, samla bakgrundsmaterial, kommunikation, kontakter med intressenter och olika sekreterartjänster.

Sökanden förväntas godkänna den kristdemokratiska ideologin och partiets verksamhet. Till fördel räknas en högskoleexamen och goda språkkunskaper i både finska och svenska. För att utföra denna uppgift krävs även goda skriftliga språkkunskaper i finska, samt att kunna ta initiativ, ha bra samarbetsförmåga, interaktions- och kommunikationsförmåga.

 

Arbetet sker i huvudsak i parlamentet. Personen är anställd av den Kristdemokratiska riksdagsgruppen. Anställningsförhållandet är tillfälligt och avslutas i slutet av valperioden. Lönen och arbetsvillkoren bestäms på basen av löner och arbetsvillkor som används av gruppen. Grundlönen för gruppens assistent är 2420 euro per månad. Den som anställs genomgår en säkerhetsutredning av riksdagen. Anställningen börjar 1.3. eller enligt överenskommelse.

 

Bifoga CV och en fritt formulerad ansökan.

Vid högre löneanspråk bör det finnas motiverad anledning till att betala mera lön än grundlönen för en gruppassistent. Ansökan bör lämnas in senast tisdag den 30 januari, via e-post elektroniskt till generalsekreteraren för gruppen, Merja Eräpolku på adressen: merja.erapolku@eduskunta.fi. För ytterligare information, kontakta generalsekreteraren, tfn 050-560 3261, helst torsdagar den 11.1, 18.1. eller 25.1. mellan 10:00 och 14.00

 

Essayah: KD vill trygga möjligheterna till att studera de båda nationalspråken – öka resurserna för språkstudier redan i lågstadiet

Riksdagsledamot,
Partiordförande Sari Essayah
Kristdemokraterna
Ställningstagande 12.12.2017

Kristdemokraterna anser att det skulle vara bra att förverkliga målsättningen att utöka språkundervisningen.
– Däremot är det inte klokt att förverkliga det försök som regeringen beslutat verkställa. Regeringens proposition möjliggör att man i vissa regioner utökar olika alternativa språkstudier, utan att man säkerställer resurserna för det andra nationella språket från och med den 1 augusti 2018. Försöket kan leda till försämrade möjligheter till fortsatta studier för eleverna, säger KD:s partiledare Sari Essayah.

Essayah påminner om att Finland officiellt har 2 nationalspråk. Grundlagen är tydlig och poängterar vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.
– Istället för regeringens språkförsök bör skolan ges tillräckligt med timresurser så att våra ungdomar lär sig flera språk, istället för mindre. Att studera de båda nationalspråken är ingen belastning, tvärtom en rikedom, som också berikar de studerandes möjligheter till bredare arbetskarriärer.

Tilläggsuppgifter: Sari Essayah Tel: 0400 252 999

Valutaunionen drivs mot större gemensamt ansvar

 

Utdrag ur Sari Essayahs blogg 10.12.2017

 

På självständighetsdagen gav EU-kommissionen sitt förslag om att fördjupa den monetära unionen med ett steg framåt. Många av de presenterade förslagen om en utveckling av EMU är mycket utmanande för Finland, ja en del är till och med skadliga.

 

 • Det verkar som om kommissionen anser att en ändring av EU fördraget är så arbetsamt, att det istället skulle vara lättare att röja väg för en fördjupning av EU:s euroområde.

 

 • Kommissionens öppning innebär en union med en tvåfasig utveckling, som skulle dela upp medlemsländerna och höja pressen på euroområdets budgetlinje, inom den egna EU-budgeten. På grund av Brexit hotas redan nu Finlands nettobidrag att höjas, istället för att man omstrukturerar de andra euroländer, alternativt att bankunionens reserveringssystem betalas ur den gemensamma kassan.

 

 • Utvecklingen av EMU:n bör ske övertänkt och stegvist. Till att börja med skulle det räcka med att alla medlemsländer skulle följa överenskomna avtal när det gäller tillväxt- och stabilitets avtal. Under goda år borde man minska på skuldbördan i förhållande till BNP, så att man under kommande krisår skulle ha reserver att tillgå. Kommissionen kunde ta lärdom av liknelsen med de sju feta och sju magra åren, skriver Sari Essayah.

 

Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk

Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk.

Svenska dagen och Finland 100 år

Helsingfors den 6. november 2017

Idag, den 6 november, firar vi Svenska dagen. I år firar också det självständiga Finland 100 år. Med anledning av jubileumsåret, samt med anledning av den debatt som allt oftare blåses upp i syfte att undergräva svenskans ställning, känns det extra angeläget att berätta om vårt lands historia och hur våra förfäder tänkt och agerat.

I språkdebatten ter det sig ibland som om en del finskspråkiga inte kanske känner till vår gemensamma historia. Kan det vara så att man inte haft möjlighet att läsa eller höra om de skeenden som föregick bl.a. Finlands självständighetskamp 1917? Eller senare gällande försvarandet av vår gemensamma självständighet under vinter- och fortsättningskriget. I denna frihetskamp kämpade män och kvinnor sida vid sida för vårt gemensamma land. Det hade ingen betydelse om man var född i en svensk- eller finskspråkig familj. Alla stred för samma sak.

År 1917 i kampen för Finlands frigörelse från Ryssland, hjälpte tyskarna våra skyddskårer att få tillgång på vapen. När skyddskåren avväpnade de ryska soldaterna hade man drygt 7000 vapen att ta till. Av den totala vapenmängden transporterades 90 procent, 6500 vapen, med hjälp av ångfartyget s/s Equity, i land vid den Österbottniska kusten den 1 november 1917. Mottagandet av Equitys vapenlast hade organiserats och genomfördes via Västerö i Maxmo och Tolvmangrundet i Larsmo. Denna dyrbara last, som var resultatet av jägarnas och aktivisterrnas oförtrutna ansträngningar, innebär samtidigt en värdefull fosterländsk hjälp med avgörande betydelse för frihetskrigets första skede från den svenska befolkningens sida.

Efter denna operation kom våra förfäder överens om att inga motstridiga intressen skulle skilja åt de finskspråkiga och de svenskspråkiga folkgrupperna i deras gemensamma uppbyggnad och hägnande av fosterländsk gärning. En målsättning som våra förfäder hållit fast vid. I vinter- och fortsättningskriget. Och senare vid återuppbyggnaden av vårt land. Sida vid sida.

Vi ska slå vakt om våra förfäders goda principer när det gäller språk- och kulturarv. Istället för att främja onödiga språkstrider skall vi måna om våra två nationalspråk, finska och svenska. Det är en rikedom för vårt land. Låt oss fortsätta byggandet av vårt gemensamma fosterland. Tillsammans. Som ett folk – med två nationalspråk.

Peter Östman
Riksdagsledamot
Gruppordförande
Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Kristdemokratiska riksdagsgruppens nyhetsbrev 2.11.2017

KD riksdagsgrupp publicerar sin alternativ budget:

Nyttan av den ekonomiska tillväxten ska också tillfalla barnfamiljer och åldringar

I sin alternativbudget för nästa år föreslår den kristdemokratiska riksdagsgruppen förbättringar för barnfamiljer och åldringar. Gruppen presenterade nästa års alternativbudget den 25 oktober. KD föreslår att  barnavdraget bibehålls i beskattningen för barnfamiljer, att barnbidraget höjs, samt att vårdnadshavarbidraget fördubblas för studerande föräldrar.

I KD:s alternativbudget påminner man om följderna av att de som idag är i arbetsför ålder blir framtidens ”stora pensionsårskullar”, ifall det inte föds flera barn i vårt land. Vi behöver en atmosfär som är mer barnvänlig och med en mer långsiktig familjepolitik. Genom att stärka barnfamiljers ställning  kan man öka familjers tilltro till att de kommer att klara sig, vilket skulle uppmuntra till ett större barnantal än tidigare.

KD vill förbättra livssituationen för de äldre genom bättre pensioner, minska taket för medicinsk ersättning med 155 euro, från 605 till 450 euro. KD föreslår också att man inför mera omfattande användning av servicesedlar för äldre. Det skulle möjliggöra att de äldre kan köpa  mera hushållstjänster, alternativt plats på serviceboende. KD föreslår också en förnyelse av läkemedelsersättningssystemet så att kostnadsbördan i början av året skulle kunna delas på flera månader.

– Många äldre människor kämpar med sin minskade pension och växande sjukkostnader, vilket medför till att de tvingas leva under alltför knappa förhållanden. Tjänster som underlättar att bo hemma blir för dyra för många människor. När alla självriskandelar summeras, räcker inte pengarna ens längre till mat och sjukkostnader, säger riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.

KD presenterar också utveckling av terminalvården.

– En högkvalitativ terminalvård eliminerar rädslan för livets slutskede och lindrar smärtan hos både den döende och anhöriga. Vi vill säkerställa att människovärdet respekteras i livets slutskede. Finland har utvecklat utmärkta metoder inom terminalvården. För att sprida denna goda praxis i hela landet behövs ytterligare resurser och personalutbildning, säger Östman.

Satsning på ett digert inomhusluftsprogram

Enligt KD:s alternativbudget behövs en större investering för att lösa  inomhusluftsproblemen.

– Ungefär 800 000 finländare utsätts årligen av fuktskador i byggnader. Tiotusentals har dagligen symptom. Vi behöver ett omfattande nationellt program för att lösa dessa problem. Vi måste kunna förebygga problemet istället för att släcka bränder, säger Östman.

– Vetenskapligt bevis på sambandet mellan fuktskador och olika sjukdomar och symtom är märkbart motsägelsefulla och oklara. Därför behövs mera forskning på universitetsnivå och en gemensam strategi för att bedöma exponering och hälsorisker. Universitetssjukhus behöver inomhusluftkliniker. De som insjuknar p.g.a. inomhusluftsproblem har behov av sjukdomsklassificering och starkare social trygghet, fortsätter han.

Hur skall satsningarna kompenseras?

Kristdemokraterna vill att utgifterna finansieras i huvudsak med tilläggsskatt på ohälsosamma livsmedel som socker- och alkoholprodukter. Detta skulle främja människors hälsa samtidigt som det ger positiva ekonomiska konsekvenser.

Vi skulle höja alkoholskatten mer än regeringens förslag. Att höja priset på alkohol är dess viktigare ifall tillgången på alkohol ökar, p.g.a. de planerade ändringarna av alkohollagen.

KD föreslår också en halvering av skatteavdragsrätten för fackföreningsmedlemsskap, samt att rätten till skatteavdrag för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter försvinna. Det bör också göras en sparåtgärd inom företagsstöden som delvist skulle omprövas.

 

Tilläggsuppgifter om KD:s alternativbudget: http://www.kd.fi/politiikka/vaihtoehtobudjetti-2018/

Rätt till skattelättnader för att stödja utvecklingssamarbetet

Riksdagsledamot Antero Laukkanen (kd.) presenterar två lagstiftningsinitiativ som ökar rätten till skatteavdrag för att främja utvecklingssamarbetet. RL Laukkanens lagstiftningsinitiativ är en del av kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativbudget som presenterades i riksdagens diskussion torsdagen den 26 oktober. Enligt initiativen bör man få skattelättnader på förvärvsinkomsten för penning- donationer som gjorts till utvecklingssamarbetet för att främja det.

 

I det första initiativet skulle skatteavdragsrätten gälla fysiska personer och dödsbon. Donationer från 850 euro och 50 000 euro skulle vara avdragsgilla. I det andra lagstiftningsinitiativet skulle även donationer från företag och andra organisationer vara avdragbara i beskattningen från 850 euro och upp till 25 000 euro. För närvarande tillåts fysiska personer och organisationer dra av donationer riktade till universitet och högskolor.

 

Enligt Laukkanen skulle detta förslag öka medborgarnas direkta bidrag till organisationer som utövar utvecklingssamarbete. Samtidigt skulle det vara möjligt att på långsikt öka Finlands utvecklingssamfinansiering, vilket har minskat betydligt under denna regeringsperiod.

 

År 2016 spenderade Finland 956 miljoner euro i utvecklingssamarbete. Detta motsvarade 0,44% av bruttonationalinkomsten. Kepa uppskattar att den totala nivån på utvecklingsbiståndet kommer att förbli i genomsnitt omkring 0,39% av BNP under denna regeringsperiod.

 

Enligt Laukkanen måste samhället uppmuntra människor att delta i solidaritet. Detta mål kan främjas bland annat genom att öka rätt inriktade skatteavdragsmöjligheter. På sikt kan det gå från statsbaserat utvecklingsbistånd till mer donationsbaserat stöd.

 

Grundläggande modellernas jämförelse 13.11. vid Medborgarinfon

Kristdemokraternas riksdagsgrupp håller ett seminarium, tillsammans med Ajatushautomo Kompassi r.f., om grundläggande säkerhet, den 13.11. kl. 16-18 vid Riksdagens Medborgarinfo (Arkadiankatu 3, Helsingfors). Som tema är olika grundinkomst- och grundläggande säkerhetsmodeller. Diskussionen börjar bl.a. med KD:s ordförande Sari Essayah och partisekreterare Asmo Maanselkä samt även med representanter från andra partier. Presentationerna är på finska.

Välkommen med!

 

Målet med en värdig terminalvård den 7.12. vid Medborgarinfon

Terminal och eutanasi hör till höstens viktigaste politiska värdefrågor. Som sakkunnig deltar KD:s läkarrepresentanter, Päivi Räsänen och Sari Tanus, samt andra experter inom området, torsdagen den 7.12. kl. 18-20 vid riksdagens medborgarinfo (Arkadiankatu 3). Presentationerna är på finska. Kvällen före klockan 17.00 finns tillfälle till en rundvandring i det nyrenoverade riksdagshuset. Anmälningar till den guidade rundturen görs till (evamaria.kyllastinen@eduskunta.fi), men till Medborgarinfon kan man bara droppa in.

Välkommen att diskutera!

Tilläggsuppgifter om partiets händelser på adressen:  http://vaalit.kd.fi/tapahtumat/

Tilläggsuppgifter om partiets politik påadressen: www.kd.fi/

Kristdemokratiska riksdagsgruppen

00102 RIKSDAGEN